Onderwijs: Feiten en Cijfers (2024)

 • Doorleren

  Hoe je in korte tijd jezelf ontwikkelt op academisch niveau

 • Instroom bachelorstudenten

  In studiejaar 2023/’24 zijn er 59.213 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd. Dit is 1,4% minder dan in het jaar daarvoor. Geteld zijn studenten die niet eerder ingeschreven zijn geweest bij een Nederlandse wetenschappelijke opleiding.

 • Aantal ingeschreven studenten

  Op 1 oktober 2023 stonden er 340.160 studenten ingeschreven bij een bachelor- of een masteropleiding; het aantal studenten ligt hiermee een fractie hoger dan het recordaantal op 1 oktober 2022.

 • Opleidingsaanbod universiteiten

  In studiejaar 2023/'24 zijn er 420 bacheloropleidingen voor 219.000 bachelorstudenten. Voor de 121.300 masterstudenten is er keuze uit 748 opleidingen. Het totale aantal studenten groeit maar het totale opleidingsaanbod is stabiel.

 • Diploma’s

  In studiejaar 2022/'23 zijn 47.150 bachelordiploma’s en 55.196 masterdiploma’s uitgereikt. Dit zijn respectievelijk 5.000 en 2.000 uitgereikte diploma’s méér dan vorig jaar. De toename van het aantal uitgereikte diploma’s heeft te maken met de toename in de instroom in eerdere jaren.

 • Instroom masterstudenten

  Bij de start van studiejaar 2023/’24 zijn 51.576 studenten begonnen aan een universitaire masteropleiding. Dit zijn 1.200 studenten meer (2,4%) dan het aantal studenten dat voorgaand jaar startte.

 • Studentenwelzijn

  Universiteiten zetten zich zowel afzonderlijk als gezamenlijk in voor het verbeteren van het studentenwelzijn. Studentenwelzijn gaat over het welzijn van álle studenten in het hoger onderwijs. Dit betekent dat onderwijsinstellingen aan preventie en ondersteuning werken voor alle studenten, en tegelijkertijd oog hebben voor specifieke aandachtsgroepen.

 • Stageovereenkomst universiteiten

  De veertien Nederlandse universiteiten gebruiken per ingang van juli 2022 allemaal dezelfde opzet voor een stageovereenkomst. Dit is besloten na uitgebreide raadpleging van studentenorganisaties en bedrijven, onder andere via een internetconsultatie. De stageovereenkomst zorgt voor duidelijke afspraken tussen studenten, universiteiten en stageorganisaties.

 • De bachelor-master structuur en het diverse masterlandschap leiden tot meer keuze en flexibilisering in het hoger onderwijs.

 • Toelating en selectie in de bachelor

  Een aantal opleidingen stelt extra toelatingseisen aan aspirant-studenten. Dit doen ze bijvoorbeeld omdat er niet voldoende plekken zijn bij de opleiding of omdat zij kleinschalig en intensief onderwijs willen verzorgen. Universiteiten zetten hierbij in op een manier van selecteren die gebaseerd is op de wetenschap.

 • Application fee

  Een opleiding kan ervoor kiezen een financiële bijdrage te vragen aan aspirant-studenten met betrekking tot de kosten van de toelatingsprocedure van decentrale selectie bij numerus fixus-opleidingen en bij de toelating tot kleinschalig, intensief en residentieel onderwijs.

 • Aanmelddatum 1 mei

  Aspirant-studenten uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die zich op uiterlijk 1 mei hebben aangemeld, krijgen het recht op studiekeuzeadviezen voor de opleiding(en) waarvoor zij hebben aangemeld. Aspirant-studenten die zich na 1 mei aanmelden zijn ‘toelaatbaar’, dat betekent dat de instelling hen mag weigeren.

 • Schakeltrajecten

  Nederlandse universiteiten bieden schakeltrajecten aan, ook wel pre masters genoemd. Deze trajecten zijn bedoeld voor hbo – studenten die vanuit hun hbo bachelor opleiding door willen stromen naar een wo master.

 • De studiekeuzecheck

  De studiekeuzecheck bestaat uit studiekeuzeactiviteiten en een studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies is een niet-bindend advies dat een kandidaat kan krijgen over zijn of haar geschiktheid om een opleiding succesvol af te ronden. De studiekeuzecheck helpt studenten bij het oriëntatieproces en zorgt daarmee ervoor dat de juiste student op de juiste plek terecht komt.

 • Nationale alumni enquête

  In 2021 vinden afgestudeerden gemiddeld na 3,1 maanden een eerste betaalde baan. Dit is meer dan in de jaren daarvoor. In 2019 was dit bijvoorbeeld 2,5 maand.

 • Bachelorfase status na 1 jaar: Doorstuderen en uitval

  Afgelopen jaren was het percentage herinschrijvingen bij dezelfde opleidingen tussen de 77-79%. In studiejaar 2019 en studiejaar 2020 is dit percentage toegenomen naar respectievelijk 82% en 80%.

 • Studietempo Bachelor

  Uit de data blijkt dat van de groep die gestart is in studiejaar 2018 33,3% binnen drie jaar een wo-bachelordiploma heeft behaald. Binnen 4 jaar is het totale percentage bachelorgediplomeerden 67,5%.

 • Studentengroei en student/staf ratio

  Het aantal studenten dat ingeschreven staat op de universiteit is de afgelopen jaren sterk gestegen. Tegelijkertijd is ook het aantal medewerkers op de universiteit toegenomen. Deze stijging is echter niet zo hoog als het aantal studenten.

 • Instroom bachelorstudenten

  In studiejaar 2023/’24 zijn er 59.213 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd. Dit is 1,4% minder dan in het jaar daarvoor. Geteld zijn studenten die niet eerder ingeschreven zijn geweest bij een Nederlandse wetenschappelijke opleiding.

 • Internationale studenten

  Van de ingeschreven studenten aan universiteiten is 75% Nederlands en 25% internationaal. Sinds twee jaar stagneert de bachelorinstroom van internationale studenten en in 2022/'23 was er een lichte daling. Internationale studenten zijn belangrijk voor a) verrijking van het onderwijsaanbod b) de Nederlandse schatkist, ze leveren geld op, c) de regio en in het bijzonder krimpregio's, d) arbeidsmarkttekorten op te lossen, e) innovatie als motor van de economie

 • Aantal ingeschreven studenten

  Op 1 oktober 2023 stonden er 340.160 studenten ingeschreven bij een bachelor- of een masteropleiding; het aantal studenten ligt hiermee een fractie hoger dan het recordaantal op 1 oktober 2022.

 • Instructietaal universitaire opleidingen

  In de bachelorfase is het merendeel van de opleiding Nederlandstalig. Bij de master-opleidingen is voor vrijwel alle sectoren Engels de meest voorkomende instructietaal.

 • Internationale rankings universiteiten

  Nederland is een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De Nederlandse universiteiten gaan zich kritischer opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten: deze zogeheten "league tables" kennen methodologische tekortkomingen.

 • Gedragscode internationale studenten

  Met ingang van 1 mei 2006 is de Gedragscode Internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs (Gedragscode) in werking. Deze code wordt periodiek geëvalueerd; in oktober 2022 gebeurde dat voor het laatst.

 • Brexit

  Informatie over de Brexit en de gevolgen daarvan voor (internationale) studenten.

 • Erasmus+programma's

  Erasmus+ is het onderwijsprogramma van de Europese Unie dat sinds de lancering in 1987 nog steeds programma's aanbiedt. Universiteiten van Nederland vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse universiteiten bij de invoering en de beleidsontwikkeling voor tussentijdse bijstellingen van het programma.

 • European Education Area

  Het doel van de European Education Area (EEA) is om te komen tot een gemeenschappelijk en open Europees hoger onderwijs met onderling vergelijkbare graden en erkende diploma’s om mobiliteit van studenten, onderzoekers en docenten te bevorderen.

 • Kennis- en Talentstrategie

  Nederland is een land waar talent van over de hele wereld een plek vindt om inspiratie op te doen en om nieuwe ideeën verder te brengen. Dat heeft grote positieve effecten op de werkgelegenheid, op de economie (ook lokaal), op de culturele aantrekkingskracht, en zeker ook op de uitstraling van Nederland als vestigingslocatie, handelspartner en diplomatiek partner.

 • Europese samenwerkingsverbanden

  Universiteiten van Nederland werkt nauw samen met verschillende Europese organisaties. Dit doen we om het Nederlandse onderwijs, onderzoek en innovatie te versterken, samenwerking te zoeken met andere landen en onze belangen in Europees verband te behartigen.

 • Belang van internationalisering voor universiteiten

  Internationale samenwerking in onderzoek is belangrijk, want gezamenlijk kunnen we grotere onderzoeksprojecten aan en kunnen we teams samenstellen met top talent vanuit de hele wereld.

 • Kernboodschappen Europese Verkiezingen 2024

  Inzet Nederlandse Universiteiten Europese Verkiezingen 2024.

 • Nederland is aantrekkelijk voor internationaal talent

  De aantrekkelijkheid en de internationale bekendheid van Nederland en de Nederlandse universiteiten zijn van cruciaal belang voor samenwerking met en werving in het buitenland.

 • Lerarenagenda

  De universitaire lerarenopleidingen werken samen aan projecten die bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort en het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen.

 • Docentprofessionalisering

  In het academisch onderwijs staat de wetenschappelijke vorming centraal. Een academische docent stimuleert het kritisch denken en het probleemoplossend vermogen van studenten. Hij of zij boeit en inspireert vanuit de wetenschappelijke inhoud.

 • Accreditatie in het hoger onderwijs

  De kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs staat wereldwijd hoog aangeschreven, en die hoge kwaliteit is ook terug te zien in de hoeveelheid positieve accreditaties van de NVAO (97%) en de zeer beperkte herstelbeoordelingen (3%).

Onderwijs: Feiten en Cijfers (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5747

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.