Studentendecanen | Tilburg University (2024)

Een studentendecaan informeert en adviseert je bij alle problemen die je tegenkomt als student, zolang het niet specifiek over je opleiding gaat. Zij kan adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties. Alles wat je bespreekt is vertrouwelijk, de studentendecaan is niet aan een bepaalde opleiding of faculteit verbonden, en is er voor alle studenten.

Top 5 meest gestelde vragen aan de studentendecaan:

Ik heb dyslexie en kan het studietempo niet bijbenen. Hoe voorkom ik dat ik veel vertraging oploop?

Wanneer je wel zo ongeveer weet hoe je met je dyslexie moet omgaan, en alleen tijdens de tentamens extra tijd nodig hebt, kun je online een tentamenvoorziening aanvragen, zie voor meer informatie Aangepaste tentamens.

Wanneer ook je studie er onder lijdt, kan daar rekening mee gehouden worden bij het vaststellen van het bindend studieadvies (bsa), en kan het bsa misschien worden uitgesteld. Een voorwaarde is wel dat je de omstandigheden zo snel mogelijk meldt en schriftelijk kunt aantonen. Stuur een mailtje met een korte omschrijving van je situatie naar studentendecaan@tilburguniversity.edu, zodat je een uitnodiging krijgt om een afspraak in te plannen. Zie ook de informatie over Bindend Studie Advies en Studievertraging.

Ik zit met een lastige situatie thuis en kan me niet goed op mijn studie focussen, ik ben bang dat ik niet genoeg punten haal voor een positief bsa. Wat nu?

Als er iets aan de hand is in je familie of je zit met een persoonlijk probleem, maar ook als je een beperking of chronische ziekte hebt, of je bent mantelzorger, dan kun je het beste een afspraak maken met een studentendecaan om dat te bespreken. De studentendecaan kan de consequenties van eventuele studievertraging uitleggen en afspraken maken over een aangepaste studievoortgang.

Als de omstandigheden ernstig genoeg zijn, wordt daar rekening mee gehouden bij het vaststellen van het bsa, en kan het bsa misschien worden uitgesteld. Een voorwaarde is wel dat je de omstandigheden zo snel mogelijk meldt en schriftelijk kunt aantonen. Stuur een mailtje met een korte omschrijving van je situatie naar studentendecaan@tilburguniversity.edu, zodat je een uitnodiging krijgt om een afspraak in te plannen. Zie ook de informatie over Bindend Studie Advies en Studievertraging.

De opleiding valt me tegen en ik wil eigenlijk stoppen. Hoe vind ik een nieuwe opleiding en wat moet ik regelen als ik wil overstappen? ?

Het is op Tilburg University helaas niet mogelijk om halverwege het studiejaar over te stappen; de bacheloropleidingen beginnen alleen in september. De meeste masteropleidingen hebben wel een tweede instroommoment in februari.

Studentendecanen houden zich niet bezig met studiekeuze, maar voor een antwoord op de vraag hoe je het aanpakt om een geschikte studie te kiezen, kun je je aanmelden voor de workshop Studiekeuzecheck, die een paar keer per jaar gegeven wordt.

Als je zeker weet dat je niet met je huidige opleiding verder wil gaan, kun je je het beste meteen uitschrijven in Studielink. Denk er dan ook aan om je Studiefinanciering op te zeggen en je OV-kaart af te melden. Maar wanneer je op dit moment geen alternatief hebt en wel bezig wil blijven en je studieritme vast te houden, of nog wat vakken wil halen, hoef je je natuurlijk niet meteen uit te schrijven.

Bij uitschrijving krijg je het teveel betaalde collegegeld terug. Let op: als je voortijdig met je premaster stopt, krijg je de vergoeding niet terug!

Zie voor meer informatie: Regels en voorwaarden bij het overstappen naar andere studie

Mijn studiefinanciering houdt op maar ik ben nog niet klaar met mijn studie. Is hier een oplossing voor?

Iedereen heeft 7 jaar recht op studiefinanciering (lening, OV-kaart, en, afhankelijk van het inkomen van je ouders, een aanvullende beurs). De aanvullende beurs houdt na 4 jaar op, maar dan kun je nog wel lenen. Als je al een of meerdere keren bent overgestapt, kan het zijn dat je nog niet klaar bent als je aanvullende beurs of lening op is. Wanneer je door een handicap of chronische ziekte studievertraging hebt opgelopen (zie vraag 2 hierboven), kun je een jaar extra studiefinanciering krijgen. Zie Verlenging van de prestatiebeurs.

Wanneer je door bijzondere familieomstandigheden (zie ook vraag 1 hierboven) langer over je studie doet, kan je wellicht financiële ondersteuning uit het profileringsfonds van de universiteit krijgen. Deze voorzieningen moet je bij de studentendecaan aanvragen en een voorwaarde is dat je je ziekte, beperking of omstandigheden op tijd gemeld hebt. Zie voor meer informatie Studievertraging.

Soms lukt het niet om binnen 10 jaar nadat je je eerste studiefinanciering hebt ontvangen, een diploma te halen, waardoor je alles moet terugbetalen. Ook dan is het slim om contact op te nemen met een studentendecaan, want in sommige gevallen kan daar nog iets aan gedaan worden. Zie Verlenging van de diplomatermijn.

Ik heb tijdelijk een financieel probleem en nu krijg ik een aanmaning om mijn collegegeld te betalen. Hoe voorkom ik dat ik uitgeschreven word?

Wanneer je een aanmaning krijgt, heb je daarna nog 14 dagen de tijd om te betalen. Als je dat niet doet wordt eerst je account geblokkeerd en daarna word je uitgeschreven, als je dan nog niet betaald hebt. Zie ook de informatie over Betaal je collegegeld.

Om dat te voorkomen is het verstandig om je probleem op tijd te bespreken met een studentendecaan. Die kan samen met jou naar een oplossing zoeken.

Voor alle vragen over inschrijving, collegegeld, betaling, enz. kun je terecht bij de Student Desk, maar als je probleem te ingewikkeld is, stuur dan een kort mailtje naar studentendecaan@tilburguniversity.edu.

Studentendecanen | Tilburg University (2024)

FAQs

Is it hard to get into Tilburg University? ›

The application deadline for the Tilburg University master's program has been closed. Tilburg University acceptance rate is 57% as per a source. However, other sources claim that the acceptance rate is around 65% - 70%.

What happens if I fail a resit at Tilburg University? ›

If you fail an exam, you will have to take the exam again at the next available 'resit'. This will of course limit the time you will have to study for other exams, so it is always preferable to pass the first time! If you do not pass the resit, you will have to wait until the following year and try again.

Is it hard to find accommodation in Tilburg? ›

Finding housing in Tilburg can be difficult and takes time and effort. Although it is your own responsibility to find accommodation, we are here to assist you to find your home away from home. We recommend you to start looking for housing several months before arrival.

What is the passing grade for Tilburg University? ›

The lowest passing grade at Tilburg University is a 6.0. Any grade below 6.0 is a fail. overview of monthly costs for students. These estimated costs can vary from person to person and also depend on individual lifestyle.

What is the acceptance rate for Tilburg University? ›

The Tilburg University acceptance rate is 57%.

What are the easiest universities to get into in the Netherlands? ›

  • Wittenborg University of Applied Sciences.
  • Aeres Hogeschool.
  • Technische Universiteit Delft.
  • Universiteit van Tilburg.
  • HZ University of Applied Science.
Apr 16, 2017

Is Tilburg University worth it? ›

Tilburg University is one of the top public universities in Tilburg, Netherlands. It is ranked #=347 in QS World University Rankings 2025.

Is Tilburg expensive to live? ›

Besides the tuition fees, you will have living costs and other expenses. You will find life in Tilburg relatively inexpensive compared to life in other Dutch university cities, such as Amsterdam and Utrecht. The approximate cost of living is between € 1.000 en € 1.200 per month.

How prestigious is Tilburg University? ›

In the 2023 edition of the Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), Tilburg University achieves worldwide top-50 positions in the rankings of Business Administration (36th position), Public Administration (40th) and Finance (50th).

Is 7 a good grade in the Netherlands? ›

7 = More than satisfactory

It's a good and solid result, and it is the most commonly awarded grade in the Netherlands. It can be officially translated into meaning 'more than satisfactory', but most students will agree that a 7 is actually 'more than enough'.

What GPA do I need to pass? ›

Each letter grade corresponds with a grade point average (GPA) and a numerical range. You'll usually need to receive a letter grade between A and D to pass a class, often the numerical equivalent of 65 percent or higher. Receiving an F—which stands for “fail”—indicates that you did not pass the class.

What is a pass in Dutch university? ›

Ten point grading system

A minimum score of 6 is required to pass a course. For marks with one decimal point, 5.5 is the minimum pass mark. For the programme as a whole, an average mark of 8.25 or higher entitles the student to a pass cum laude (with distinction). 10. Outstanding *

Is Tilburg good for international students? ›

Tilburg University is ranked 201 in World University Rankings by Times Higher Education and has an overall score of 4.1 stars, according to student reviews on Studyportals, the best place to find out how students rate their study and living experience at universities from all over the world.

What SAT score is required for Tilburg University? ›

Tilburg University SAT score requirements

To be able to get a successful admission in Tilburg University in Netherlands students need to complete the SAT with a minimum score of 1170.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 5749

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.